ಇ-ಸ್ವತ್ತು/E-SWATHU
(Form-9/Form-11 issued by GP)
 
Online Services
ಪಂಚತಂತ್ರ
Ver 2.0(R.02.12)
© 2012, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೂಚನಾ ವಿಜ್ಙಾನ ಕೇಂದ್ರ, ಕರ್ನಾಟಕ
ಲಾಗಿನ್
Login ಭಾಷೆ ಆಯ್ಕೆ
 
 

ಪಂಚಮಿತ್ರ - ಪಂಚಾಯತಿ ಅಂತರ್ಜಾಲ ತಾಣ (Panchayat Portal)


SMS ಸೇವೆ ಬಳಸಲು ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕಾದ ಹೊಸ SMS ಸಂಖ್ಯೆ : 9731979899

   27/03/2015 ©2012 National Informatics Centre Best View in 1024 X 768